Fashion peak

Ladies, When Do You Hit Your "Fashion Peak"?